Nejvyšší Rada Starého a Přijatého Skotského Ritu pro Českou Republiku

(NR SPSR pro ČR nebo NRČR)

Původ historie Vyšších Stupňů zůstává předmětem významných pátrání a je stále zdrojem živých diskusí mezi Svobodnými Zednáři. Ať již jsou zaujímané postoje jakékoli, stále platí, že důležitá úloha, kterou hrají ve Svobodném Zednářství již od roku 1750, je nepopíratelná.

Skotský Ritus Starý a Přijatý vytváří nejrozvinutější a nejrozšířenější systém Vyšších Stupňů na světě. Jenom ve Spojených státech amerických čítá dnes přibližně 150 tisíc členů. V Evropě a Latinské Americe jsou stupně od 4. do 33. rovněž oceňovány; jsou pokládány za přirozenou cestu pokroku pro všechny, kdo usilují o zdokonalení svého zednářského vzdělávání.

Zde jsou slova, která napsal Rex R. Hutchens, 33°, ve své knize „The Bridge to Light“, vydané roku 1988 Nejvyšší Radou SRSP Jižní Jurisdikce, USA:

„Moderní spekulativní Svobodné Zednářství se nezjevilo nenadále na scéně dějin jakoby mávnutím kouzelné hůlky následkem prosté schůzky v jedné londýnské krčmě roku 1717. Je pokračováním a dědictvím bohatého symbolického vkladu a tradic operativních Zednářů a nadále obohacuje zednářský Řád až do našich dní.

Zednářské rituály a ceremonie Skotského Ritu Starého a Přijatého obsahují odkazy na nauky Rosikruciánů, Iluminátů, Gnostiků, Esejských, Peršanů, Indů, Alchimistů, Hermetiků, Kabalistů, Okultistů aj.

Otázky, které si kladli historikové Svobodného Zednářství 18. a 19. století, se dlouho týkaly zjišťování, zdali tyto domnělé vazby dokládají přerušené příbuzenství vracející se v čase až do nejstaršího Starověku egyptského, řeckého a římského, ke kultům Isidiným, mitraistickým i zoroastrickým, ba dokonce k patriarchům biblických časů: Tubalkainovi, Enochovi a Noemovi, prostřednictvím Mojžíše a krále Šalomouna, jejichž přímým potomkem má být moderní Svobodné Zednářství, nebo zdali se jedná o pouhé zednářské legendy tvořící nevyčerpatelný pramen symbolické inspirace.

Ať již je historická pravda jakákoli, přežívá z ní přinejmenším přínos symbolismu spekulativního Svobodného Zednářství, a to původu náboženského, filosofického, mytologického, a mystéria starověku jsou nesporně zjevná a vystavená na pohled všech.

Spíše než jen tajné společenství vytváří Svobodné Zednářství cestu k poznání.

Velké pravdy našich předků byly ve svém čase rovněž velkými tajemstvími a bylo jen málo těch, kdož byli přijati do svatyní, v nichž se tato tajemství vyučovala.

Díky Svobodnému Zednářství jsou tyto vědomosti i dnes přístupné těm, kteří jsou posuzováni být hodnými, aby je obdrželi, a těm, kdo se snaží odhalit je studiem.

Zasvěcený se s těmito pravdami seznamuje v modré lóži během obřadů, prostřednictvím rituálů a instrukcí tří prvních stupňů symbolického zednářství. Vzdělávání stejných pravd bude následně doplněno a prohloubeno při postupném výstupu od 4. do 33. stupně SRSP.“

Co je Skotský Ritus Starý a Přijatý?

Následujícími slovy shrnuje dějiny ritu Henry C. Clausen (1905-1992), Svrchovaný Velký Komandér Nejvyšší Rady 33. a posledního stupně Skotského ritu Starého a Přijatého, Nejvyšší Rada „Mère Mondiale“, Velký Mistr Velké Lóže Kalifornské:

„Z historického hlediska vyšel Skotský Ritus Starý a Přijatý z Ritu Dokonalosti, vytvořeného v Evropě před více než 250 lety, který byl řízen podle Konstitucí z roku 1762. Tyto byly následovány Velkými Konstitucemi z roku 1786 tvořícími základ konstitucí a zákonů přijatých později všemi Nejvyššími Radami SRSP. První Nejvyšší Rada třicátého třetího a posledního stupně Skotského Ritu Starého a Přijatého byla ustavena roku 1801 v Charlestonu v Jižní Karolíně, USA, jakožto světová Mateřská Nejvyšší Rada tak, že rodokmen všech Nejvyšších Rad regulérních a uznaných s ní musí být nutně spojen.“

Stopování kořenů SRSP je romantické a vzrušující dobrodružství, které nás uvádí do království ducha a myšlenek. Je to objev úžasného úspěchu – líčení napínavější než hledání svatého Grálu, uspokojivější než pátrání po Kameni Mudrců.

Již několik století před formálním ustanovení SRSP existovala nauka ritu v různých formách a byla známa učencům všech dob. Některé z našich symbolů mají historickou vazbu až na úsvit lidské existence.

Tato znamení, symboly a texty, které nám odkázali naši předkové, přečkaly celé věky. Ještě dnes je můžeme pozorovat na zdech chrámů a na náhrobcích od Indie až po Núbii cestou přes údolí nilské delty, a rovněž oblastech, které kdysi tvořily Mezopotámii, Chaldeu, Asýrii, Persii, Řecko a antický Řím; nalézáme je také v novém světě, zejména v Mexiku na Yucatanu a v Andách.

SRSP je drahocenný poklad, který uchovává a chrání esenci morálních zákonů a neměnných znalostí, jež jsou plodem tisíců let zkušeností a lidské moudrosti.

K rituálům každého stupně se vážou specifická mravní ponaučení. Přijímaný je tak veden k výstupu po stupních ritu krok za krokem tak, aby mu bylo umožněno pozvolna odhalovat obsah poslání SRSP.

SRSP předává svým členům nejvyšší etické hodnoty; podtrhuje filosofické a náboženské vzdělávání v duchu nejširší tolerance; živě doporučuje konání dobročinnosti.

Mravní kodex SRSP se inspiruje současně principy Rytířství, Desatera Přikázání a Zlatým Pravidlem. SRSP nám odhaluje tajemství Malých a Velkých Mystérií, jejichž symboliku nás učí dešifrovat a chápat, a v posledku nám pomáhá nalézt skutečný smysl ztraceného slova.

Takové byly posvátné pravdy, které Platón, Pythagoras, Sokrates, Homér a další mudrci klasické řecké antiky chovali v nejvyšší úctě. Živé stopy toho nalézáme ve všech náboženstvích a kulturách, které byly vytvořeny později. Tyto tajné vědomosti byly ve své době sdělovány jen malému počtu zasvěcenců, kteří byli pečlivě vybíráni, a teprve až po dlouhé přípravě.

SRSP se obohatil nezištnou prací trpělivě nahromaděnou v průběhu let upřímnými a oddanými Bratry, kteří zasvětili významnou část svého života čtení a studiu stovek knih a dokumentů, aby z nich vyjmuli zásadní ponaučení za účelem jejich předání a sdílení s námi pro náš společný užitek, spíše než aby věnovali zbůhdarma celou svoji energii k získávání stále většího množství hmotného bohatství, mnohdy nadbytečného, které by si tak jako tak nemohli odnést do záhrobí.

Naši členové dostávají tímto způsobem dar nejvyšší hodnoty. Přístup k našemu zednářskému dědictví je jim otevřen dokořán. Vskutku záleží jen na nich a na osobním úsilí, jež jsou ochotni vynaložit, aby mohli těžit z bohatého odkazu historického, filosofického, náboženského i morálního, který nám odkázali naši předchůdci.

Budou si tak moci plně uvědomit pouto, které existuje mezi námi a naším Tvůrcem, a lépe pochopit své povinnosti vůči naší zemi, vůči společnosti, v níž žijeme, vůči našim přátelům, naší rodině a nám samým.

To vše je přivede k hlubšímu odhalení jejich vlastní identity a k dosažení takové jasnosti ducha, energie a rozhodnosti, jež jsou tak nutné k úspěšnému zvládnutí života.

Doufáme, že se budou moci užitečně podílet na poslání SRSP, na činnostech a programech spirituálních, morálních a dobročinných pod záštitou SRSP, a to bez rozdílu národnosti, rasy, kultury nebo náboženství.

A konečně budou také moci pozitivně přispět příkladem svého nadšeného chování k výstavbě lepšího světa za současného rozhodného odporu proti spirituálnímu despotismu, politické tyranii a negativním silám, které usilují zadusit svobodu a rozdrtit lidskou důstojnost.

Poslední stupně SRSP se inspirují ideály a principy, které tkví v základech středověkých rytířských řádů ve Svaté Zemi, některými epizodami z Křížových tažení a rovněž legendami svázanými se zrušením Templářského Řádu a s jeho domnělým přežitím ve Svobodném Zednářství.

Rytířské ceremonie byly včleněny do některých rituálů SRSP, protože vládnou mocí ilustrovat, vyvolávat a jasně formulovat mravní, spirituální a zednářské pravdy, jež nám již byly sděleny v modré Lóži a jejichž univerzální hodnota se šíří po celém lidstvu.

Za tím účelem je v prvé řadě nezbytné upozornit, že dosud neexistují přesvědčivé historické důkazy, jež by umožnily zjistit možnost údajného přímého spojení mezi starobylými Rytířskými Řády ustavenými ve Svaté Zemi a Vyššími stupni Svobodného Zednářství.

Abychom se vyhnuli nedorozumění, je třeba zdůraznit, že pokaždé, když rituál říká: „…podle zednářské tradice…“, má to pro nás znamenat, že činy a události představované nebo uváděné v ceremoniích SRSP musejí být vnímány ve svém symbolickém významu, nezávisle na skutečné nebo pomyslné historičnosti.

Stejně jako v průběhu prvních tří stupňů každý bratr, který pochopil něco o Svobodném Zednářství, nebude chápat stavbu jeruzalémského chrámu doslova, jak je popsána v rituálu, ani jako daný historický fakt, tak jako se takový bratr nebude snažit jako hlupák o provádění archeologických vykopávek na hoře Moria, aby se pokoušel nalézt Ztracené Slovo, tak byl SRSP zkoncipován a vybudován svými tvůrci na bázi zvláštních poetických a legendárních vyprávění, jejichž mravní a spirituální obsah je pro Svobodné Zednáře zdaleka důležitější než domnělá fakta, na nichž jsou vystavěny ceremonie.

Používajíc zvláštní metodu poučování, společnou Mystériím Starého Egypta a Antického Řecka, Svobodné Zednářství SRSP používá slavnostní obřady, aby předalo spirituální poselství zahalené alegoriemi a symboly, obracejíc se spíše na srdce než na rozum, poselství, jehož účinné předání vyžaduje nutně osobní spoluúčast přijímaného, jeho trpělivost a vytrvalost.

Stupně SRSP zahrnují velmi dlouhou periodu dějin lidstva včetně epizod, o nichž někteří soudí, že se odehrály již před několika tisíci lety v Izraeli, Egyptě nebo v Babylónu, jiní, že v časech Ježíše Krista, další, že v dobách Křížových výprav, a konečně někteří, kteří se odvolávají na legendární převod mezi Templářskými Rytíři a spekulativním Svobodným Zednářstvím.

Zednářský rituál stupňů SRSP je ideálně předváděn jako divadelní hra, v níž každý herec musí odehrát svou část představení; obřad má být také bohatě doprovázen hudbou jako ve filmu, a zahrnuje užívání kostýmů, dekorů a zvukových i světelných efektů.

Kandidát je hlavním hercem rituálů SRSP; je povolán hrát ústřední roli během ceremonie.

Tento druh rituálu je sestaven tak, aby na přijímaného silně zapůsobil a aby v něm vyvolal emocionální klima příznivé pro co nejhlubší procítění a pochopení poselství svázaného s každým stupněm.

Tak jako je operativní rituál modré lóže prostý a střízlivý jako gotický sloh středověkých katedrál, tak je rituál Vyšších Stupňů SRSP bohatý a rozmanitý jako zlacení a ornamenty barokní architektury 18. století.

Pravda je jen jediná, ale je jako diamant o četných fazetách.

Modré Svobodné Zednářství a Vyšší Stupně SRSP jsou rozdílné cesty vedoucí ke stejnému cíli.

Zednářské ceremonie a SRSP mají jen jeden účel: zachovat naše nadšení, rozdmýchat naši intelektuální zvědavost, zvýšit naši žízeň po poznání, probudit naše osobní rozjímání, aby nám pomohly porozumět věčným pravdám větším, než jsme my, které se snažíme si představit, protože existují mimo čas a prostor a pokračují od věčnosti do věčnosti.

Nejsme my snad vskutku jen nepatrnými stvořeními žijícími ve světě a v širém vesmíru, jež dalece přesahují naše intelektuální schopnosti a rámec našeho krátkého života smrtelníků?

JH, 33°